Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor zowel de opdrachtgevers als de aanbieders op uitvoerendpersoneel.nl

De volgende Gebruiksvoorwaarden, waaronder het privacybeleid, het beleid voor Intellectuele Eigendom en elke richtlijn, beleid of inhoud die op de website wordt weergegeven, vormen een bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u”, “uw”, de “Aanbieder” ) en Uitvoerend Personeel (“Uitvoerendpersoneel.nl”, “wij”, “ons”) (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Gebruiksvoorwaarden”). Door de beschikbare diensten uit de domeinen en subdomeinen van https://www.uitvoerendpersoneel.nl (de “Website”) te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en alle eraan gekoppelde informatie van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te herzien, door dit bericht of informatie eraan gekoppeld bij te werken. Tenzij anders bepaald in een dergelijke herziening, zullen de herziene voorwaarden van kracht worden wanneer ze geplaatst zijn op de Website.

 1. OVERZICHT EN DEFINITIES Uitvoerendpersoneel.nl is ontworpen om kopers van professionele diensten zoals u in staat te stellen aan ons de bijzonderheden voor te leggen van zaken waarbij zij op zoek zijn naar de inhuur of werving & Selectie van Uitvoerend personeel aangeboden door de aanbieders. ( personeel dat een fysieke activiteit verricht, anders dan bureauwerk of managementfuncties en hoger) (“Verzoeken om offertes”) en antwoorden ontvangen van Leveranciers van uitvoerend personeel (“Aanbieders”) met vermelding van de door hen te betalen vergoedingen voor het verstrekken van dat personeel of advies en eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op deze kosten (“Offertes”). De Website bevat functies die u in staat stellen om onder meer het volgende te doen: Plaatsen van projecten/opdrachten, Verzoeken om offertes, Offertes accepteren, communiceren met Aanbieders, Projecten beheren en feedback geven aan Aanbieders.

Wij bieden u ook bepaalde diensten die zijn beschreven in en gelden met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder omschreven, de “Diensten”). Wij kunnen op eender welk tijdstip een of meer van dergelijke Diensten toevoegen verwijderen of wijzigen, naar eigen goeddunken en met een redelijke kennisgeving die vooraf op de Website is geplaatst.

Uitvoerend Personeel is zelf geen leverancier van personeel, geen werving & Selectie bureau en geen payrollingsbedrijf. Zulke diensten worden uitsluitend door onze Aanbieders verstrekt en zij dragen volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke diensten. U moet in ieder geval zelf informatie inwinnen over de geschiktheid van een Aanbieder voor uw specifieke opdracht. U dient geen Offerte te accepteren van een Aanbieder zonder dat u een dergelijke controle tot uw volle tevredenheid heeft uitgevoerd. Hoewel wij hopen dat u tevreden zult zijn over elke Aanbieder die u vindt via uitvoerendpersoneel, dient u geen Aanbieder in te huren als u twijfels of bedenkingen heeft over de Aanbieder. We kunnen in het uitvoerendpersoneel.nl platform informatie opnemen die afkomstig is van Aanbieders, inclusief algemeen nieuws en informatie en profielen van individuele Aanbieders. Wij schrijven of beheren die gegevens niet en dragen geen verantwoordelijkheid tegenover u of iemand anders. Alle informatie op uitvoerendpersoneel.nl dient uitsluitend ter algemene begeleiding en is geen personeel advies. Wees zorgvuldig als u op zulke informatie vertrouwt, omdat dit op eigen risico gebeurt.

Termen met een hoofdletter in deze Gebruikersvoorwaarden hebben de volgende betekenis:

“Account” betekent het account dat door de Website wordt aangemaakt bij inschrijving.

“Diensten” betekent, collectief, acceptatie van Aanvragen voor Offertes en het verschaffen van een platform voor communicatie en levering tussen u en Aanbieders.

“Website” betekent de Nederlandse website die wordt beheerd door Uitvoerend Personeel op https://www.uitvoerendpersoneel.nl of een vervangende URL.

 1. REGISTRATIE A. Toelatingsvoorwaarden. Om toegang te krijgen tot de Diensten via onze Website, moet u een rechtspersoon zijn, of een persoon van achttien (18) jaar of ouder die bindende contracten mag sluiten. Om een geregistreerde gebruiker van onze Website te worden (een “Geregistreerde Gebruiker”) moet u alle voorwaarden en bepalingen accepteren in, door verwijzing opgenomen in, en gekoppeld aan deze gebruiksvoorwaarden. Door een Geregistreerde Gebruiker te worden, gaat u akkoord met: (1) zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden en de processen, procedures en richtlijnen die in de gehele Website worden beschreven; (2) financieel verantwoordelijk te zijn voor uw gebruik van de Website en de aankoop of levering van Diensten; en (3) uw verplichtingen na te komen zoals gespecificeerd in elke Projectovereenkomst die u accepteert, tenzij dergelijke verplichtingen door de wet of de Gebruiksvoorwaarden verboden zijn. Uitvoerend Personeel behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, aan iemand Diensten te weigeren, op te schorten of te beëindigen.
 2. Registratie. U moet een Geregistreerde Gebruiker zijn om de Dienst te gebruiken u wordt geregistreerd als u een Verzoek voor een Offerte indient.
 3. Accounts en Profielen. Algemeen. Zodra u bij de Website geregistreerd bent als een Geregistreerde Gebruiker en een opdracht heeft geplaatst, maakt de Website uw Account aan bij uitvoerendpersoneel.nl. U kunt een profiel bij uw Account aanmaken. Gebruikersnaam en Wachtwoord. Tijdens de registratie wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord voor het Account te kiezen. Als Geregistreerde Gebruiker gaat u ermee akkoord met en bent u volledig verantwoordelijk voor het beveiligen en handhaven van de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. U geeft Uitvoerend Personeel toestemming om aan te nemen dat als iemand de Website gebruikt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, u dat bent of iemand die bevoegd is om voor u te handelen. U gaat ermee akkoord om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u onbevoegd gebruik van het Account vermoedt.
 4. Kosten. Er zijn geen kosten voor de opdrachtgever om onze Website te gebruiken of een Geregistreerde Gebruiker te worden.
 5. Client en Aanbieder
 6. U kunt een Offerte aanvragen via de Website. Wij kunnen contact met u opnemen om een verduidelijking te verkrijgen over het Verzoek om Offerte, en een dergelijk Verzoek om Offerte wordt doorgestuurd naar de Aanbieders die u kiest voor het betreffende project
 7. Acceptatie van Offerte en Projectovereenkomst. U bent als opdrachtgever en aanbieder zelf verantwoordelijk voor het contract dat tot stand komt. Uitvoerendpersoneel.nl is hier geen partij in.
 8. Geregistreerde Gebruikers en uitvoerendpersoneel.nl
 9. Hoewel uitvoerendpersoneel.nl een platform biedt voor de communicatie en het delen van documenten tussen u en Aanbieders, is uitvoerendpersoneel geen partij in het omgaan met, het aannemen en uitvoeren van een Project tussen u en een Aanbieder. Uitvoerendpersoneel.nl houdt geen toezicht op en garandeert niet de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de diensten of leveringen, de echtheid of nauwkeurigheid van projectvermeldingen, de kwalificaties, achtergrond of capaciteiten van Geregistreerde Gebruikers, de capaciteit van Aanbieders om diensten te verrichten, of dat een Aanbieder een Project daadwerkelijk kan of zal uitvoeren. Uitvoerendpesoneel.nl is niet aansprakelijk voor en zal de wijze waarop een Aanbieder functioneert niet controleren en is niet betrokken bij het inhuren van, ontslaan van, nemen van disciplinaire maatregelen tegen of de arbeidsomstandigheden van de Aanbieder. Alle rechten en verplichtingen voor de aankoop en verkoop van diensten of andere leveringen gelden uitsluitend tussen u en elke Aanbieder.
 10. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele registratie op of daaropvolgend gebruik van deze Website door een gebruiker of Geregistreerde Gebruiker kunnen niet worden uitgelegd als het tot stand brengen of impliceren van een relatie als agentschap, franchise, partnerschap of joint venture tussen u en uitvoerendpersoneel.nl, behalve en uitsluitend in de mate zoals uitdrukkelijk vermeld.
 11. Aanvullende projecten. U erkent en stemt ermee in dat uitvoerendpersoneel.nl zijn Platform en de Website beschikbaar stelt voor toekomstige Projecten die onafhankelijk van elkaar zijn aangegaan tussen u en de Aanbieder (“Nieuwe Projecten”).
 12. TERMIJN; BEËINDIGING EN OPSCHORTING
 13. Deze Gebruiksvoorwaarden worden als overeenkomst van kracht zodra u de Website gebruikt en zullen gelden totdat uw Account door u of uitvoerendpersoneel.nl wordt beëindigd, op de wijze zoals dat is geregeld in de bepalingen van deze paragraaf.
 14. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, kan elke partij de overeenkomst die door deze Gebruiksvoorwaarden wordt gevormd, te allen tijde opzeggen door kennisgeving aan de wederpartij. In dat geval wordt uw Account automatisch beëindigd en zal uitvoerendpersoneel.nl de verdere diensten uitvoeren die nodig zijn om een ​​transactie tussen u en een andere Geregistreerde Gebruiker af te ronden. U kunt deze overeenkomst dus op elk door u gewenst moment per direct beëindigen. U kunt uw opzegging per e-mail aan info@uitvoerendpesoneel.nl of uw abonnement zelf annuleren in uw account.
 15. Elke beëindiging van een Account zal automatisch leiden tot beëindiging van alle gerelateerde profielen.
 16. Zonder ons in onze andere rechtsmiddelen te beperken, kunnen wij een waarschuwing geven of uw Account of een Project tijdelijk opschorten, voor onbepaalde tijd schorsen of beëindigen en weigeren u enige of alle Diensten te leveren indien: (1) u in strijd met de letter en geest handelt van een of meer vooraarden van deze Gebruiksvoorwaarden of het hieraan gekoppelde beleid en de hierin opgenomen informatie (inclusief onze geschreven beleid en procedures die op de Website zijn geplaatst); (2) wij geen informatie die u aan ons verstrekt kunnen verifiëren of authentiseren; of (3) wij naar ons eigen goeddunken menen dat uw handelingen kunnen leiden tot wettelijke aansprakelijkheid voor u, onze Geregistreerde Gebruikers of voor uitvoerendpersoneel.nl, of in strijd zijn met de belangen van de Website. Zodra uw Account voor onbepaalde tijd is geschorst of beëindigd, mag u de Website niet blijven gebruiken onder hetzelfde Account, een ander Account, of zich registreren onder een nieuw Account.
 17. Bovendien kunnen schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden leiden tot vervolging in de ruimste zin van de wet en kunnen deze leiden tot bijkomende boetes en sancties.
 18. Als uw account om welke reden dan ook beëindigd is, heeft u mogelijk geen toegang meer tot gegevens, berichten, bestanden en ander materiaal dat u op de Website bewaart. U bent er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat u de beschikking heeft over een back up van deze data, berichten, bestanden en andere materialen en voorstellen. uitvoerendpersoneel.nl is gerechtigd deze te verwijderen/vernietigen na het eindigen van uw Account.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID.

 1. Uw gebruik van de Website en de daarbij en daarin geleverde diensten zijn onderworpen aan de condities van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van uitvoerendpersoneel.nl. Het is uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid van uitvoerendpersoneel.nl dat als verwijzing is opgenomen te lezen, en wij raden u aan het privacybeleid te lezen en een kopie ervan voor uzelf af te drukken. Het Privacybeleid is op de Website geplaatst en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Helaas kunnen we u niet verzekering dat er geen openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens zal zijn op manieren die niet worden beschreven in het Privacybeleid. We kunnen wettelijk verplicht zijn informatie te verstrekken aan overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties of derden bij dagvaarding, en u machtigt ons informatie bekend te maken waarvan wij menen dat dit, naar ons eigen goeddunken, noodzakelijk of passend is.
 2. Het uploaden naar de Website van bijzondere persoonsgegevens (in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden. Hieronder vallen ook kopieën van een paspoort of van andere identificatiebewijzen. Onder uploaden wordt tevens verstaan het vermelden van bijzondere persoonsgegevens via welk communicatiekanaal van de Website dan ook.
 3. INTELLECTUELE EIGENDOM.
 4. Content uitvoerendpersoneel.nl. Uw gebruik van de Website en de daarbij en daarin geleverde diensten zijn onderworpen aan de condities van deze Gebruiksvoorwaarden en het beleid voor het Intellectuele Eigendom van uitvoerendpersoneel.nl. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid voor het Intellectuele Eigendom van uitvoerendpersoneel.nl dat als verwijzing is opgenomen te lezen, en wij raden u aan dit beleid voor het Intellectuele Eigendom te lezen en een kopie ervan voor uzelf af te drukken. Het beleid voor het Intellectuele Eigendom is op de Website geplaatst en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.
 5. Content Geregistreerde Gebruiker.
 6. Uitsluitend uzelf bent verantwoordelijk voor informatie die op onze Website wordt geplaatst, waaronder maar niet beperkt tot (a) audio-, video- of fotografische inhoud (gezamenlijk “Multimedia Content”) en (b) elk bericht of elke vermelding in een openbaar berichtgebied via een e-mailfunctie of via de feedbackfunctie van uitvoerendpersoneel.nl (gezamenlijk “Niet-Multimedia-Content”) en (c) andere persoonlijke inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw biografie, werkgeschiedenis en werkproduct geleverd aan een andere Geregistreerde Gebruiker, waaronder Bedrijven (“Persoonlijke inhoud”). U behoudt het eigendom van alle Multimedia Content en Persoonlijke Content, onder voorbehoud van de licenties die hiervoor zijn verleend.
 7. U kent hierbij aan uitvoerendpersoneel.nl uw rechten van Niet-Multimedia-Content toe. Op eerste verzoek van uitvoerendpersoneel.nl zult u onverwijld volledig, kosteloos, en onvoorwaardelijk meewerken aan deze overdracht, voor zover wet of regelgeving nadere voorwaarden stelt aan een rechtsgeldige overdracht van de Non-Multimedia-Content, ter voldoening waarvan uw medewerking vereist is. U verleent ons een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, royalty-vrij, onherroepelijk recht om alle rechten op het gebied van auteursrechten en publiciteit uit te oefenen met betrekking tot de Multimedia Content en om dergelijke Multimedia Content te gebruiken voor het adverteren voor en publiceren van uitvoerendpersoneel.nl producten en diensten.
 8. Uw informatie mag: a) geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendom, publiciteit of privacy; (b) niet lasterlijk zijn, smadelijk voor de handel, bedreigend of intimiderend; mag niet (c) obsceen zijn, onfatsoenlijk of pornografie bevatten.
 9. Wij keuren informatie die door geregistreerde gebruikers is geplaatst niet zonder meer goed en wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke informatie die op de Website wordt geplaatst, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie die over u wordt geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, actie te ondernemen ten aanzien van de informatie die op de Website is geplaatst, waarvan wij van mening zijn dat deze niet relevant is, inclusief maar niet beperkt tot het opzeggen van uw Account. Wij kunnen echter geen controle uitoefenen op, en doen dit ook niet, de informatie die u verstrekt of die andere Geregistreerde Gebruikers of andere leveranciers van content verstrekken en die via ons systeem beschikbaar is.
 10. VERTEGENWOORDIGINGEN, DISCLAIMERS, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN
 11. Vertegenwoordigingen en Garanties. U staat in voor, waarborgt en gaat akkoord met het volgende:
 12. u zult geen toegang geven tot een Account anders dan aan gebruikers die bevoegd zijn om namens de Geregistreerde Gebruiker te handelen en alleen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 13. u bent volledig aansprakelijk zijn voor enige actie van een gebruiker die uw Account gebruikt.
 14. u zult niet uw Account, gebruikersnaam of wachtwoord van een andere Geregistreerde Gebruiker gebruiken van wie u geen uitdrukkelijke toestemming hebt om deze te gebruiken.
 15. u zult niet aan derden die niet bevoegd zijn toestaan ​​uw Account op enig moment te gebruiken.
 16. geen apparaat, software of procedure te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen, trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, robots of ontkenningsaanvallen, die bedoeld zijn om de werking van de Website of enigerlei transactie die wordt uitgevoerd via de Website te beschadigen of te verstoren.
 17. geen systeem, gegevens of persoonlijke informatie van de Website te onderscheppen of te onteigenen.
 18. geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de website-infrastructuur legt, met inbegrip van maar niet beperkt tot “spam” of andere dergelijke ongevraagde massale e-mailtechnieken.
 19. dat u het recht hebt en de bevoegdheid om de Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en met toepassing daarvan zaken te doen.
 20. dat u de Website uitsluitend gebruikt voor het aangaan van een bonafide zakelijke transactie met andere Geregistreerde Gebruikers.
 21. dat u de Website niet gebruikt om iemand of een entiteit te bedriegen of te misleiden, met inbegrip van, zonder beperking, uitvoerendpersoneel.nl of een Geregistreerde Gebruiker.
 22. dat u de Website niet zult gebruiken om een ​​wet of regelgeving van Nederland of een internationale wet of verdrag te overtreden.
 23. Garantie Disclaimer. DE DIENSTEN DOOR ONS GELEVERD WORDEN VERSTREKT ZOALS BESCHIKBAAR (“AS IS”), EN ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK, STATUAIR OPGENOMEN OF ANDERS IN DE WET OF UIT HET VERLOOP VAN HANDEL OF GEBRUIK OF HANDEL). WE STAAN NIET IN VOOR EN GEVEN GEEN GARANTIES, IN WELKE VORM DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, IDENTITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN EEN DERDE PARTIJ, OF OVER DE Nauwkeurigheid van de BERICHTEN die door een derde partij op de website zijn gemaakt.
 24. Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZIJN WE AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN ANDERE GEREGISTREERDE GEBRUIKER VOOR SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING ALS STRAF OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN BEDRIJFSKANSEN OF VERLIES VAN GOODWILL, Zelfs indien WE ZIJN INGELICHT over de mogelijkheid van dergelijke schade. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL onze aansprakelijkheid tegenover u voor EEN handeling of CLAIM MET betrekking TOT DE VIA de website aangeboden DIENSTEN VOLGENS DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDVORM, IN GEEN GEVAL GROTER ZIJN DAN: (A) EUR 100 OF (B) HET OVEREENKOMSTIG BEDRAG VAN DE SOMMEN DIE WIJ VOOR DE DIENSTEN HEBBEN ONTVANGEN WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID BETREKKING HEEFT IN DE ZES (6) MAANDEN DIRECT VOORAFGAANDE AAN DE VASTSTELLING VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEID. DEZE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID GELDT NIET INDIEN EN VOORZOVER EEN TEKORTKOMING OF ANDERSZINS SCHADEVEROORZAKENDE GEBEURTENIS HET GEVOLG IS VAN OPZET OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN uitvoerendpersoneel.nl.

 

 1. Algemene Vrijwaring. Als u een geschil hebt met een andere Geregistreerde Gebruiker, vrijwaart u uitvoerendpersoneel.nl (en onze beambten, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van claims, eisen en schade (feitelijk en consequent) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook in verband staan ​​met een dergelijk geschil, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van uitvoerendpersoneel.nl.
 2. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord om uitvoerendpersoneel.nl te verdedigen, te vrijwaren van en tegen alle verliezen, kosten, uitgaven, schade of andere aansprakelijkheid die uitvoerendpersoneel.nl heeft geleden uit en tegen alle kosten, aansprakelijkheid, verlies, schade, oorzaak van vordering, vorderingen, eisen of actie door een derde tegen uitvoerendpersoneel.nl gebracht: (1) in verband met uw gebruik van de Diensten ; of (2) voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, (b) uw beslissing Offertes aan te vragen en Offertes van leveranciers accepteren; (c) een contractbreuk of andere vorderingen door Geregistreerde Gebruikers waarmee u zaken doet via de Website; (d) uw schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden; e) aansprakelijkheid die voortvloeit uit de fiscale behandeling van betalingen of een gedeelte daarvan; (f) nalatig of opzettelijk misdrijf door een Geregistreerde Gebruiker; (g) enige handeling of nalatigheid van u ten aanzien van de betaling van de vergoedingen aan een Aanbieder; (h) uw geschil of het in gebreke zijn een ​​factuur of een andere betaling te voldoen; of (i) uw verplichtingen tegenover een Aanbieder. Een dergelijke schadevergoeding is afhankelijk van: (i) dat wij u schriftelijk informeren over van een dergelijk vordering, eis, actie, kosten, aansprakelijkheid, verlies of bedreiging daarvan; (ii) dat wij samenwerken met u bij de verdediging of afwikkeling daarvan; en (iii) dat wij u toestaan zulke verdediging of afwikkeling te beheersen. We hebben het recht om op eigen kosten deel te nemen aan een dergelijke verdediging. Wij behouden ons het recht voor om onregelmatigheden waarvan wij op de hoogte zijn te melden aan de betreffende overheidsinstanties of anderszins.
 3. Links. De Website kan links bevatten naar websites van derden die niet onder de controle of werking van uitvoerendpersoneel.nl vallen. Wanneer wij links aanbieden, doen we dit alleen als een faciliteit en onderschrijven wij de inhoud van een gelinkte site of een link die op een gelinkte website is opgenomen niet en zijn wij er niet verantwoordelijk voor. H. Data. U bent verantwoordelijk voor het aanmaken, de opslag en back-up van uw bedrijfsgegevens. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele registratie voor of daaropvolgend gebruik van deze Website worden niet uitgelegd als een verantwoordelijkheid van uitvoerendpersoneel.nl jegens u om gegevens op te slaan, te bewaren, te behouden of toegang te geven tot enige informatie of gegevens voor een bepaalde periode.
 4. DIVERSE VOORWAARDEN
 5. Naleving van de wet. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetten, regelgeving en verdragen, rekening houdend met het feit dat toegang tot de inhoud van de Website voor of door bepaalde personen of in bepaalde landen wettelijke niet toegestaan kan zijn.
 6. Wijziging en afstanddoening. uitvoerendpersoneel.nl zal niet worden geacht een recht of rechtsmiddel onder deze gebruiksvoorwaarden te hebben gewijzigd of ingetrokken, tenzij de wijziging of afstanddoening schriftelijk is en ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van uitvoerendpersoneel.nl. Een vertraging of nalatigheid door uitvoerendpersoneel.nl bij het uitoefenen van zijn rechten of remedies zal zijn rechten niet aantasten of als afstanddoening worden beschouwd. Een (gedeeltelijke) uitoefening van een recht of rechtsmiddel vormt geen beletsel voor verdere uitoefening van enig ander recht of middel.
 7. Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden niet (geheel) in stand kan blijven of uitvoerbaar is, wordt het onafdwingbare gedeelte zo veel mogelijk uitgevoerd en blijft de rest volledig van kracht.
 8. Toekenning of Transfer. U zult uw rechten of verplichtingen (inclusief uw Account) onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, toewijzen of delegeren aan iemand zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van uitvoerendpersoneel.nl, en elke poging om dit te doen, is nietig. uitvoerendpersoneel.nl is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken over te dragen.
 9. Overmacht. Geen van de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden is verantwoordelijk voor het niet nakomen of een vertraging bij de uitvoering van een eventuele verplichting onder deze voorwaarden door werkuitval, ongevallen, brand, overstroming, telecommunicatie- of internetstoring, staking, oorlog, rellen, rebellie, blokkade, overheidsingrijpen, overheidsvereisten en voorschriften of beperkingen opgelegd door de wet of andere soortgelijke voorwaarden buiten de redelijke controle van die partij. De uitoefeningstermijn wordt voor deze partij verlengd met de periode van de vertraging.
 10. Opmerking. Alle mededelingen die zijn vereist of toegestaan ​​onder deze Gebruiksvoorwaarden, zijn schriftelijk en worden geacht behoorlijk te zijn gegeven indien ze persoonlijk zijn afgeleverd of door middel van voorafbetaalde telex, telefax of telegram of verzonden met eersteklas postdienst, per aangetekende of gecertificeerde post (mededelingen per telex of telefax of telegram worden geacht te zijn gedaan op de verzenddatum; mededelingen per post worden geacht tien (10) werkdagen na verzending te zijn ontvangen) op de adressen hieronder vermeld of op een dergelijk adres dat een partij schriftelijk dient op te geven.
 11. Titels en Kopjes. De vetgedrukte kopjes in deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen ter referentie en hebben geen bindend effect.
 12. Integratie. De Gebruiksvoorwaarden en alle documenten die in de Gebruiksvoorwaarden worden verwezen (inclusief de via hyperlinks beschikbaar documenten zoals beleid, richtlijn of verklaring) omvatten de volledige overeenkomst tussen u en uitvoerendpersoneel.nl met betrekking tot het gebruik van deze Website en vervangen alle voorafgaande afspraken tussen de partijen, alsmede eventuele tegenstrijdige of inconsistente voorwaarden op een Website die verwijzen naar of gekoppeld zijn aan de Website.
 13. Klachten. Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van uitvoerendpersoneel.nl kunt u deze melden per e-mail aan info@uitvoerendpersoneel.nl. Wij zullen proberen uw klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Indien onverhoopt een langere beantwoordingstermijn noodzakelijk blijkt wordt een indicatie afgegeven wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Wij zullen trachten de klacht in onderling overleg met u op te lossen.